logo

2020.09.21., hétfő · 

Máté, Mirella

Általános szerződési feltételek

A BPG Consulting Szolgáltató Kft. (Székhely: 4027 Debrecen, Dózsa Gy. u. 16., Cégjegyzékszám: 09-09-022132, Adószám: 23687851-2-09, a továbbiakban: Szolgáltató), hirdető ügyfelei, illetve valamennyi igénybe vevő, azaz az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, regisztrál, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett honlapot (a továbbiakban: Felhasználó) részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.foldbirtok.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. 

A honlap hirdetésfeladási felületén a szükséges adatokkal megfelelően kitöltött hirdetésfeladási űrlap – amelynek a részét képezi az ÁSZF megismerésének és elfogadásának a lehetősége – rendszerbe küldésével valamennyi Felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. 

A honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. 

A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat a Szolgáltató jelen oldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásra a Felhasználó figyelmét felhívja.

A honlap használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet.

1. A szolgáltatás tárgya, tartalma

1.1. A Szolgáltató hirdetési felületet biztosít a Felhasználó részére a hatályos jogszabályok alapján termőföldnek (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület, halastó), valamint tanyának, birtoknak, illetve ezek egyikébe sem sorolható „egyéb” kategóriának minősülő ingatlan (a továbbiakban: ingatlan), mezőgazdasági munkagép és alkatrész, mezőgazdasági jellegű szolgáltatás és egyéb, például banner reklám folyamatos hirdetésére a Szolgáltató által üzemeltetett www.foldbirtok.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A Szolgáltató ezen kívül agrárhíreket, banki, biztosítási ajánlatokat, jogi segítségnyújtással, agrár pályázatokkal kapcsolatos információkat, álláshirdetéseket jelenít(het) meg a honlapon.

1.2. A honlap megtekintése és az azon történő, a már korábban elhelyezett ajánlatok közötti keresés ingyenesen, és külön regisztráció nélkül történik, míg más szolgáltatások – pl. banner reklámok, logók, egyéb szponzorált tartalmak elhelyezése a honlapon - visszterhesen érhetőek el.

1.3. A Szolgáltató egy egységes rendszert működtet, amelynek igénybevételével a Felhasználó ingyenesen korlátlan számú hirdetést jogosult elhelyezni a honlapon. A honlapon csak magyar nyelven lehet hirdetni.

1.4. A hirdetésfeladás során az egyes adatmezők kitöltésekor a Felhasználó fokozottan ügyel az adatok pontos és a valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatmezők kitöltése után a Felhasználó az általa megadott adatokat ellenőrzi és jóváhagyja. A Felhasználó által elhelyezett képeket – amelyekből a Felhasználó hirdetésenként maximum 8 db-ot tölthet fel jpg/jpeg formátumban – a Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

1.5. A honlapon hirdetés feladása előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően egy valós email címet és egy belépési jelszót szükséges megadnia, opcionálisan pedig a felhasználói nevét adhatja meg.

A regisztrációs adatmezők megfelelő kitöltése után a Szolgáltató egy aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a Felhasználó által megadott email címre, amelyre kattintva – annak elfogadásának jeleként - a Felhasználó befejezi a regisztráció folyamatát.  Amennyiben erre a visszaigazolásra legkésőbb 72 órán belül nem kerül sor, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az aktivációs link és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

1.6. Az aktivációs link elektronikus úton történt megküldésével és annak visszaigazolásával a felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

1.7. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat elektronikus formában rögzíti és tárolja. A Felhasználó az általa korábban rögzített és tárolt adatokhoz a honlap adatkezelő felületén férhet hozzá, és azokat bármikor jogosult megváltoztatni, illetve törölni. A törlést követően azonban a biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. A Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani annak érdekében, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

1.8. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor a Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a Felhasználó hirdetését. Kizárható minden olyan Felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

2. A hirdetési szolgáltatás díja

2.1. A Szolgáltató a hirdetések elhelyezését a honlapon ingyenesen biztosítja a Felhasználók részére. 

3. Felelősség

3.1. A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele a Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

3.2. A Szolgáltató nem garantálja a honlapon található funkciók hiba-, és zavarmentes működését, az esetlegesen felmerülő zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. A Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében. 

3.3. A Szolgáltató a honlap és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

3.4. A Szolgáltató nem felelős az abból származó kárért, hogy a Felhasználó az adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, például jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

3.5. A honlapon elhelyezett linkkel, bannerrel hivatkozott, vagy bármilyen egyéb, harmadik személy által üzemeltetett külső honlapok tartalmáért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. 

3.6. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy hirdetése tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve az általa megadott adatok nyilvánosságra hozatalához az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

3.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért (a továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

3.8. A Felhasználó által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és a tartalom közzétevőjétől, illetve rendelkezésre bocsátójától a felmerült kárának megtérítését követelni.

3.9. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, a Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

3.10. Tekintettel arra, hogy az Internet egy nyitott hálózat, és nem tekinthető teljesen biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

3.11. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

3.12. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Felhasználó minősül szolgáltatónak.

4. Hirdetések megtekintése, törlése, korlátozása

4.1. A honlap tartalmát a Felhasználó személyes felhasználásra letöltheti, képernyőjén megjelenítheti, kinyomtathat oldalakat, de azokat nem sokszorosíthatja. A Felhasználó a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját felhasználásra, személyes célra használhatja. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott honlapra való hivatkozással lehet. 

4.2. Tilos az hirdetési adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni. A Szolgáltató minden rendelkezésre álló polgári és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.

4.3. Tilos továbbá

a) a honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;

b) bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető (például keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő program);

c) a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, megszerzése.

4.4. A Szolgáltató a közízlést vagy jogszabályt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

4.5. A Szolgáltató jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, amennyiben:

a) a Felhasználó nem az 1.1 pontban meghatározottak szerinti hirdetést helyez el; 

b) a Felhasználó az 1.1 pontban meghatározottak szerinti hirdetést nem a megfelelő hirdetési kategóriában helyezi el;

c) a Felhasználó a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást, reklámnak minősülő szöveget, képet, vagy egyéb adatot helyez el;

d) a hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat (különösen, a figyelemfelkeltést elősegítő irreális árakat tartalmazó ún. „csali” jellegű hirdetéseket), politikai, szexuális, vulgáris kifejezéseket, vagy egyéb megbotránkoztató, jogszabálysértő tartalmat tartalmaz;

e) a hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut a Szolgáltató tudomására.

4.6. Amennyiben a Szolgáltató a fenti pontok megvalósulása miatt törli a Felhasználó hirdetését, a Felhasználó semmilyen kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

5. Adatvédelem

5.1. A Szolgáltató a honlap hirdetésfeladási szolgáltatásának igénybevételét a Felhasználóra, valamint az 1.1 pontban meghatározottak szerinti hirdetésre vonatkozó adatokat tartalmazó űrlap megfelelő kitöltéséhez köti, melynek során a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes jellegű.

5.2. A regisztrációs folyamat elvégzésével, valamint a honlapon történő hirdetés feladással a Felhasználó önkéntesen hozzájárul adatainak kezeléséhez.

5.3. A kezelt személyes adatok köre: felhasználói név, email cím, belépési jelszó, telefonszám. 

5.4. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

5.5. A Szolgáltató a személyes adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a Felhasználó kérésére törli. A Felhasználó a saját adatait, valamint a hirdetéseit a belépési jelszavának a segítségével bármikor jogosult módosítani, illetve törölni.

5.6. A Felhasználó hirdetésének törlésekor, a rögzített és tárolt személyes adatok azonnal törlésre kerülnek. A törlést követően azonban a számítástechnikai biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok.

5.7. A Szolgáltató a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.8. A kezelt személyes adatokat a Szolgáltató csak az érintett hozzájárulása, vagy hatályos jogszabályi rendelkezés alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személy számára. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat elsősorban az azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás céljából használja fel.

5.9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen megvalósuló jogsértések esetén a Szolgáltató a hatályos jogszabályok nyújtotta keretek között együttműködik a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal a jogsértő személyek felelősségre vonása érdekében.

5.10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogszabályi felhatalmazás alapján a hatáskörrel rendelkező hatóságok tájékoztatás kérés, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

5.11. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.12. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

5.13. A Szolgáltató a Felhasználóról ezen felül csak olyan információkat gyűjthet naplófájlban (pl. IP-cím, felhasználás, megtekintés időpontja, megtekintett weboldalak, a böngészőprogram típusa, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére. A Szolgáltató a honlapról begyűjtött cookie információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását. A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a Felhasználó a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a cookie-k elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos cookie-kat fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a cookie-kat, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni. A naplófájlok 180 napig kerülnek tárolásra a tárhelyszolgáltató szerverén.

5.14. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a Szolgáltató egyes – a Felhasználó által használt – szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében továbbíthatja. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. 

5.15. A honlap külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a Felhasználó számítógépén, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

5.16. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben az ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.

5.17. A Szolgáltató elektronikus hirdetést (gazdasági reklámot) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében természetes személlyel elektronikus levelezés módszerével kizárólag akkor közöl, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. 

5.18. Adatvédelmi, adatkezelési ügyben a Felhasználó panasszal élhet, kifogással fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések mielőbbi megszüntetése és orvoslása érdekében.

5.19. A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján az adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

6. Titoktartás

6.1. A Szolgáltató és a Felhasználó kötelezik magukat arra, hogy a jogviszonyuk során tudomásukra jutott valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a jogviszonyuk megszűnését követően sem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A titoktartási kötelezettség a feleket időbeli korlátozás nélkül terheli addig az időpontig, ameddig a bizalmas információk jogszerűen nyilvánosságra nem kerülnek.

6.2. A Szolgáltató a tudomására jutott bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel.

6.3. Jelen fejezet alkalmazásában az információk nem minősülnek bizalmasnak, és így a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik rájuk, ha köztudomásúak, ha már korábban jogszerűen nyilvánosságra hozták, vagy ha a másik fél az információt jogszerűen már mástól megszerezte. Nem tartozik a titoktartás kötelezettség hatálya alá az az információ sem, amelyet a Szolgáltató hatályos jogszabály alapján köteles átadni valamely hatóságnak.

7. Záró rendelkezések

7.1. A www.foldbirtok.hu honlap a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. A Szolgáltató az esetleges jogsértés esetén kész annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden szükséges jogi lépést megtenni.

7.2. A Szolgáltató fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

7.3. A Szolgáltató honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi Felhasználóra a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

7.4. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 nappal a honlapon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A hirdetőknek nem minősülő Felhasználók a honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

7.5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, jelen ÁSZF értelmezésére a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

7.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. 

7.7. Jelen ÁSZF 2018. október 16. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

Ajánló