logo

2020.09.21., hétfő · 

Máté, Mirella

Adatvédelem

Az alábbiakban az Általános Szerződési Feltételek adatvédelemre vonatkozó részét tekintheti meg:

„5. Adatvédelem

5.1. A Szolgáltató a honlap hirdetésfeladási szolgáltatásának igénybevételét a Felhasználóra, valamint az 1.1 pontban meghatározottak szerinti hirdetésre vonatkozó adatokat tartalmazó űrlap megfelelő kitöltéséhez köti, melynek során a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes jellegű.

5.2. A regisztrációs folyamat elvégzésével, valamint a honlapon történő hirdetés feladással a Felhasználó önkéntesen hozzájárul adatainak kezeléséhez.

5.3. A kezelt személyes adatok köre: felhasználói név, email cím, belépési jelszó, telefonszám. 

5.4. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

5.5. A Szolgáltató a személyes adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a Felhasználó kérésére törli. A Felhasználó a saját adatait, valamint a hirdetéseit a belépési jelszavának a segítségével bármikor jogosult módosítani, illetve törölni.

5.6. A Felhasználó hirdetésének törlésekor, a rögzített és tárolt személyes adatok azonnal törlésre kerülnek. A törlést követően azonban a számítástechnikai biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok.

5.7. A Szolgáltató a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.8. A kezelt személyes adatokat a Szolgáltató csak az érintett hozzájárulása, vagy hatályos jogszabályi rendelkezés alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személy számára. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat elsősorban az azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás céljából használja fel.

5.9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen megvalósuló jogsértések esetén a Szolgáltató a hatályos jogszabályok nyújtotta keretek között együttműködik a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal a jogsértő személyek felelősségre vonása érdekében.

5.10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogszabályi felhatalmazás alapján a hatáskörrel rendelkező hatóságok tájékoztatás kérés, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

5.11. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.12. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

5.13. A Szolgáltató a Felhasználóról ezen felül csak olyan információkat gyűjthet naplófájlban (pl. IP-cím, felhasználás, megtekintés időpontja, megtekintett weboldalak, a böngészőprogram típusa, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére. A Szolgáltató a honlapról begyűjtött cookie információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását. A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a Felhasználó a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a cookie-k elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos cookie-kat fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a cookie-kat, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni. A naplófájlok 180 napig kerülnek tárolásra a tárhelyszolgáltató szerverén.

5.14. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a Szolgáltató egyes – a Felhasználó által használt – szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében továbbíthatja. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. 

5.15. A honlap külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a Felhasználó számítógépén, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

5.16. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben az ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.

5.17. A Szolgáltató elektronikus hirdetést (gazdasági reklámot) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében természetes személlyel elektronikus levelezés módszerével kizárólag akkor közöl, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. 

5.18. Adatvédelmi, adatkezelési ügyben a Felhasználó panasszal élhet, kifogással fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések mielőbbi megszüntetése és orvoslása érdekében.

5.19. A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján az adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.”

Ajánló